Discrimination of women in the workplace

(In Albanian language...)

Ky projekt mund te thuhet qe eshte nje fushate mbarekombetare per vetedijesmin mbi te drejtat ne pune te gruas qe perkon me piken e programit Nisma lobuese që promovojnë interesat e qytetarëve/grupeve të interesit/komuniteteve, sidomos interesat e grupeve vulnerabël të shoqërisë, qe ne rastin e ketij projekti grup vulnerabel jane grate e diskrimuara ne vendin e punes.

Vlen te theksohet se projekti “Diskriminimi i gruas ne vendin e punes” eshte idejuar si i tille dhe eshte kompatibel edhe me nje qellim te programit qe eshte “Nisma të shoqërisë civile në ndihmë të punësimit dhe që parandalojnë/frenojnë tregun informal të punës” ne perputhje me qellimet e programit, ky projekt synon te realizoje: Njohjen dhe familiarizimin me te drejtat dhe format e ndryshme te diskriminimit ne vendin e punes ndaj grave dhe vajzave.

Ndergjegjesimin e grave dhe vajzave per te drejtat e tyre dhe aplikimin e masave preventive per format e ndryshme te diskriminimit ne vendin e punes.

Organizimin dhe anetaresimin e grave ne unione. Qellimet/objektivat specifike jane te strukturuara per te mbeshtetur objektivat paresore te paraqitura me lart, ndaj edhe per te tangetuar prekjen e problemit te diskriminimit te grave ne vendin e punes duke synuar:

Organizimin e forumeve diskutimi me qellim te rritjes se vetedijesimit duke realizuar pjesmarrje te te gjithe aktereve relevant siç jane: punedhenesit, punemarresit, pushteti qendror, pushteti vendor, zyrat e punesimit, inspektoriati i kontrollit, departamentit qe mbulon sigurimin teknik te punes, shendetin e higjenen, dialogun social, barazine gjinore

Forcimi i pozicionit te grave dhe vajzave ne shoqeri, vecanerisht ne tregun e punes ne rastet kur ushtrohet diskriminim ndaj tyre. Ky objektiv specific synohet te preket duke ju mundesuar grave te njihen me te drejtat dhe format e ndryshme te diskriminimit ne vendin e punes, por veqanerisht duke ju mundesuar qe per problemet e tilla te kene nje adrese zyrtare ku do te paraqesin shqetesimet e tyre ne vije institucionale.

Bashkepunimi me pushtetin lokal dhe komunitetin, per ti dhene perparesi punesimit te grave. Nderveprimi sektorial i te gjithe aktereve ne kete projekt, veçanerisht me pushtetin vendor eshte ideuar te krijoje probabilitet shume te madh qe projekti te realizoje ne plotni te gjitha objektivat specifike.

Organizimin dhe anetaresimin e grave ne unione, permes se ciles grate:

  • Njohin te drejtat dhe detyrat e tyre ne shoqeri dhe vecanerisht ne vendin e punes.
  • Marrin informacion per unionet kontratat kolektive, kodin e punes dhe ligjet ne mbrojtje te tyre
  • Bejne njohjen me ligjin mbi barazine gjinore dhe te drejtave ne pune, aktet ligjore dhe nenligjore perkatese

Fondacioni CIVITAS ne misionin e vet ka fuqizimin e rolit te te gjithe aktereve ne forcimin dhe permiresimin e demokratizimit te vendit andaj edhe te drejtat ne pune - Diskriminimi i gruas ne vendin e punes ne kontekstin shqiptar kerkon vemendje per te reflektuar ne nivelin e demokratizimit dhe plotesim te standardeve demokratike qe vendi jone po vazhdon t’i plotesoje. Ne kete prizem, projekti Diskriminimi i gruas ne vendin e punes ofron assitence konkrete profesionale permes nje stafi te kaulifikuar me qellim te permbushjes sa me cilesore te objektivave te parapara ne projekt. Projekti “Diskriminimi i gruas ne vendin e punes” eshte i dizajnuar te ndikoje direct ne bashkite e medha me qellim qe te perfshihen edhe komunat dhe bashkite e tjera te vogla si ato ne zona urbane dhe rurale ne menyre qe projekti te kete nje shtrirje mbarekombetare.